Vision

Vi sammanföra personer med intresse för Karlskronas historia, nutid och framtid.

Övertygelse

Vi spelar en viktig roll i Karlskronas utveckling som stad och världsarv.

Mission

Föreningen ska vara en kunskapskälla för de som vill skaffa sig mer kunskap och/eller bidra till Karlskronas historia.

Vi ska uppmuntra medlemmarna och andra intresserade att ge föreningen tillgång till information, berättelser och upplysningar om Karlskrona.

Strategier

Föreningen har tagit fram tre strategier som speglar föreningens vision

Samverkan

Vi är med och påverka utvecklingen av de centrala delarna av Karlskrona.

Vi samverkar med Karlskrona kommun, Blekinge Länsstyrelse, Blekinge Läns museum andra organisationer och föreningar som delar föreningens mål att vara en kunskapskälla.

Samhällsuppdrag

Vi verka för att historiska och konstnärliga krav tillgodoses vid Karlskronas omdaning och utveckling.

Vi samla bidrag till Karlskronas historia, nutid och framtid samt att i skrift och bild återge densamma.

Vi strävar efter att väcka intresse hos skolelever för Karlskronas historia, samt alla andra.

Digitalisering

För att öka och tillfredsställa både allmänhetens och medlemmarnas intresse och kunskaper om Karlskrona samt kunna ta del av föreningens arbete samt omfattande bibliotek och annan dokumentation är det viktigt att föreningen utvecklar sina arbetsformer till att inkludera digital access till material samt digital förmedling i syfte att nå ut till fler intressenter.