Stadgar

§1

Föreningen Gamla Carlscrona har till uppgift att sammanföra personer med intresse för Karlskrona för att

 • vårda och bevara historiskt, topografiskt, konstnärligt och kulturellt värdefulla minnen och särdrag i Karlskrona,
 • verka för att historiska och konstnärliga krav tillgodoses vid Karlskronas omdaning och utveckling,
 • samla bidrag till Karlskronas historia, samt att i skrift och bild återge desamma,
 • uppliva och levandegöra minnet av märkligare tilldragelser och personligheter ur Karlskronas historia,
 • bidra till specialundersökningar från äldre skeden i Karlskronas historia, och redogöra för viktiga beslut och händelser inom Karlskrona under det senast förflutna året,
 • samla medlemmar och intresserade till information och upplysning om Karlskrona.

§2

Föreningen är öppen för envar med intresse för föreningens verksamhet. Medlem erlägger årsavgift med belopp, som bestäms av årsmötet.

§3

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och åtta ledamöter och fyra suppleanter.

 • Ordförande väljs med en mandattid av ett år och ledamöterna väljs med en
  mandattid av två år
 • Ledamöterna väljs växelvis fyra vid varje årsmöte
 • Suppleanterna väljs i turordning med en mandattid av ett år
  Vid behov kan styrelsen utse ytterligare funktionärer, som kan hämtas inom eller utom styrelsen.
  Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsmässig när minst sex ledamöter är närvarande.

§4

Föreningens årsmöte äger rum under mars månad på dag, som bestäms av styrelsen.
Styrelsen kan kalla till föreningsmöte när den finner anledning härtill.
Kallelse till föreningsmöte utfärdas av styrelsen genom annons i Kaulskroniten
samt på FGC:s hemsida och Facebook minst fjorton dagar före mötet.

§5

Vid föreningens årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • Genomgång av styrelse- och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Val av föreningens ordförande på ett år
 • Val av styrelseledamöter på två år
 • Val av suppleanter för en tid av ett år
 • Val av två revisorer och två  suppleanter för en tid av ett år
 • Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande, för en tid av ett år
 • Bestämmande av årsavgift.
  Omröstning är öppen. Då någon så fordrar skall val förrättas med slutna sedlar.
  Faller rösterna lika, skiljer vid val lotten, medan i övriga fall gäller den mening, som ordförande biträder.

§6

Föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, vilka jämte två suppleanter utses av årsmötet. Räkenskaperna skall föras för tiden 1 januari – 31 december och skall vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast 1 februari påföljande år.
Revisorernas granskning jämte berättelse häröver skall överlämnas till styrelsen senast 15 februari varje år.

§7

Föreningens firma tecknas gemensamt av två av styrelsen utsedda ledamöter. Dessa utses vid det konstituerande mötet i nära anslutning till årsmötet. Härvid utses även v. ordförande, sekreterare och kassör.

§8

Valberedningen har att till årsmötet framlägga förslag till val av föreningens ordförande, styrelse-ledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

§9

Ändring av föreningens stadgar skall behandlas vid två av på varandra följande föreningsmöten, till vilka stadgeenlig kallelse skett. Förslag till ändring av stadgarna skall vara styrelsen tillhanda minst en månad före det sammanträde, vid vilket ändringen skall behandlas.

§10

Upplösning av föreningen skall beslutas av två på varandra följande föreningsmöten varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.
Vid upplösning av föreningen skall dess samlingar och föremål överlämnas till Blekinge museum för att användas för vidare bevarande.
Därefter skall eventuella likvida medel användas till ändamål i föreningens anda, om vilket det sista årsmötet beslutar.
Den sista styrelsen skall därmed vara likvidator för föreningen och har i uppdrag att avsluta alla ärenden gällande föreningen.